نویسنده = مسعود مجرب
تحلیل خطر احتمالی زلزله و ارزیابی جنبش نیرومند زمین در جنوب غرب البرز

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 311-323

10.22059/jhsci.2023.353115.760

فرشته پورمحمد؛ مهدی زارع؛ آرزو درستیان؛ بهرام عکاشه؛ مسعود مجرب


امکان‌سنجی طراحی شبکۀ هشدار سریع زلزلۀ تهران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 63-81

10.22059/jhsci.2017.63055

مسعود مجرب؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ مهدی پورویس؛ نازی نوروزی؛ زینب اسدی