نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب‌پذیری آلودگی آبخوان‌های کارستی ماراب با استفاده از مدل RISKE و تحلیل سری زمانی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 69-82

10.22059/jhsci.2014.52614

شکور سلطانی؛ ایثار نورایی صفت؛ طاهر ولی پور؛ عبدالکریم ویسی؛ احمد عباسیان