نویسنده = ������������ �������� ��������
مفهوم زمان وتکنیک‌های پیش‌بینی مخاطرات طبیعی

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 97-109

10.22059/jhsci.2014.52620

سوسن دلسوز؛ طیبه محمودی؛ محمد حسین رامشت؛ مژگان انتظاری