نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل آماری- همدیدی غلظت آلایندۀ مونواکسیدکربن بر‌اساس سمت و سرعت باد و مخاطرۀ آن در شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 439-450

10.22059/jhsci.2015.58272

آذر کرمانی؛ مهری اکبری؛ بهلول علیجانی؛ امید مفاخری


3. تحلیل سینوپتیکی مخاطره گردو غبار (10تا12مرداد1392)در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-20

10.22059/jhsci.2015.53918

ملودی فرحبخش؛ بهلول علیجانی؛ ابراهیم فتاحی