نویسنده = رحیم علی عباسپور
بهبود نتایج پیش‌بینی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از تئوری انتروپی شانون

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 253-268

10.22059/jhsci.2014.53127

امین حسین‌پور میل‌آغاردان؛ رحیم علی عباسپور