نویسنده = علیرضا رجب زاده اصطهباناتی
مخاطرات اجتماعی ناشی از جهل به قانون با نگاهی به رویۀ قضایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 55-68

10.22059/jhsci.2022.343829.725

الله کرم شهریاری؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی