نویسنده = ������ �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سازوکار و مخاطرات توفان حاره‌ای نیلوفر

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-34

10.22059/jhsci.2015.53919

یوسف قویدل رحیمی؛ اسماعیل عباسی؛ منوچهر فرج زاده اصل