نویسنده = ���������� ������
آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نواحی جنوبی استان خوزستان در شرایط تغییر اقلیم

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 361-376

10.22059/jhsci.2020.292322.516

آرش رحیمی؛ رضا برنا؛ جعفر مرشدی؛ جبرائیل قربانیان