نویسنده = ������������ ������������������ ������������