نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مخاطرات گستردۀ اجتماعی در بستر مکاتب و اندیشه‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 275-289

10.22059/jhsci.2015.56067

بهمن شهریاری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


2. ماهیت جرم‌شناختی رفتارهای منتهی به مخاطرات در مکتب نوظهور زمیولوژی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 325-339

10.22059/jhsci.2015.56270

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ بهمن شهریاری