نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات خشکسالی (مطالعۀ موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 341-354

10.22059/jhsci.2015.56271

حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ عادل سلیمانی