نویسنده = ������������ ������������
تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 451-469

10.22059/jhsci.2015.58274

حمزه احمدی؛ محمد باعقیده؛ سعید اسدی؛ فریبرز احمدی