نویسنده = ������������ ������������
مکان‌یابی دفن پسماند در ناحیة اردل برای کاهش مخاطرات

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 109-123

10.22059/jhsci.2016.60342

سید اسکندر صیدایی؛ داریوش رحیمی؛ نسیم حسین زاده