نویسنده = محمد حسن ماهوتچی
تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخرب اهواز

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 155-170

10.22059/jhsci.2016.60744

حسین محمدی؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی؛ اسماعیل عباسی