نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سطح آگاهی دانش آموزان متوسطه اول شهر شیراز برای مواجهه با مخاطره ی زلزله

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 331-344

10.22059/jhsci.2016.62348

زهرا مهرآئین نزدیک؛ علی گلی؛ علی مهاجروطن