نویسنده = �������������� ��������
شناسایی مکان، زمان فعالیت و شدت منبع آلایندۀ نامشخص در رودخانه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-52

10.22059/jhsci.2018.248316.310

اکرم ده‌مردان؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی