نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطرۀ آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-381

10.22059/jhsci.2018.247309.300

هادی البرزی دعوتی؛ عبدالشریف ولدبیگی؛ مریم سمردپی