نویسنده = ���������� ������������ ��������
روی‌آوری مؤمنانه به خداوند در پاسخ به مخاطرۀ وجودی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 53-66

10.22059/jhsci.2018.250713.326

حسین صابری ورزنه؛ قربان علمی