نویسنده = ������������������ ���������� ����������
شناسایی الزامات آموزش چگونگی مواجهه با زلزله توسط شبکه‌های تلویزیونی صداوسیما

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 313-337

10.22059/jhsci.2018.267115.411

سیاوش صلواتیان؛ فاطمه سادات ملازاهدی؛ سعید قنبری