نویسنده = �������� �������������� ������
اولویت‌بندی روش‌های مشارکت و آموزش مردم در پیش‌بینی و هشدار سیلاب در ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 259-269

10.22059/jhsci.2019.283191.477

احمد نوحه گر؛ اسماعیل صالحی؛ مینا علوی نائینی؛ علی علوی نائینی