نویسنده = ���������� �������������� ��������
الگوی اسکان موقت مبتنی بر روش نظریۀ زمینه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر سرپل ذهاب پس از زلزلۀ 1396)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-300

10.22059/jhsci.2019.288564.499

سارا مسگری هوشیار؛ اکبر حاجی ابراهیم زرگر؛ علیرضا فلاحی