نویسنده = ���������� ��������������
سازوکارهای ارتقای کارامدی سازمان‌های آتش‌نشانی در مخاطرات انسان ساخت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 49-61

10.22059/jhsci.2021.320040.635

عبدالرضا گرزین؛ فتح اله شمسایی؛ حمیدرضا سوری