نویسنده = �������������� ��������
کاهش مخاطرات اجتماعی زنان معتاد با استفاده از روش ترکیبی ورزش و مکمل

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 19-30

10.22059/jhsci.2021.323075.648

جواد وکیلی؛ رامین امیر ساسان؛ رعنا پورحسن