نویسنده = ������������������ ������������
تاب‌آوری ساختمان‌های مهم شهر همدان در برابر سیلاب با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری لیزرل

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 207-228

10.22059/jhsci.2021.329891.672

بیتا روحی؛ مهناز میرزا ابراهیم طهرانی؛ علیرضا استعلاجی؛ محمد رضا فرزاد بهتاش