نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تهیۀ نقشۀ چندخطرۀ استان مازندران با استفاده از تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیارۀ مکانی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 395-411

10.22059/jhsci.2022.332933.686

نرجس محمودی وانعلیا؛ میثم ارگانی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی