نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل مورفومتری و مخاطرات تکتونیکی گسل زندان در منطقۀ جاسک به‌منظور توسعۀ پایدار

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 337-354

10.22059/jhsci.2022.333054.687

مهرداد سرهنگی؛ علی سلگی؛ مرتضی طالبیان؛ زهرا ملکی