کلیدواژه‌ها = دمای فرین سرد
واکاوی زمانی- مکانی فرین‌های سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی به‌منظور کاهش مخاطرات

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 423-437

10.22059/jhsci.2015.58268

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ مریم ملک میرزایی