کلیدواژه‌ها = نگرش
تحلیل اسطوره ای مخاطرات

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 191-206

10.22059/jhsci.2015.55061

مجید جهانی؛ سید محمد رضا حسینی بهشتی؛ سید حمید طالب زاده؛ مهدی قوام صفری