کلیدواژه‌ها = مخاطرات وجودی و محیطی
بازاندیشی در اخلاق معماری با هدف کاستن از مخاطرات وجودی و محیطی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 247-263

10.22059/jhsci.2018.267967.416

حسین بحرینی؛ ایرج اعتصام؛ محمد حبیبی سوادکوهی


روی‌آوری مؤمنانه به خداوند در پاسخ به مخاطرۀ وجودی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 53-66

10.22059/jhsci.2018.250713.326

حسین صابری ورزنه؛ قربان علمی