کلیدواژه‌ها = رویکرد ظاهرشونده
تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 111-126

10.22059/jhsci.2018.252450.338

حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم نیا؛ غلامرضا ملک زاده؛ علیرضا خوراکیان