کلیدواژه‌ها = الگوی جوی
واکاوی همدید مخاطرۀ تگرگ در شهرستان بجنورد

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 339-358

10.22059/jhsci.2019.273487.431

سعید بازگیر؛ علیرضا ایلدرمی؛ قربان صابر؛ احمد ارشادی؛ حمید نوری