کلیدواژه‌ها = مدیریت مخاطرات
نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطرۀ آبی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 367-381

10.22059/jhsci.2018.247309.300

هادی البرزی دعوتی؛ عبدالشریف ولدبیگی؛ مریم سمردپی