تعداد مقالات: 225

1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-3

10.22059/jhsci.2014.52605


4. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-4


19. سخن عضو هیئت تحریریه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 127-130

10.22059/jhsci.2014.53109

عبدالرحیم گواهی


25. بررسی عملکرد مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان- موجک درپیش‌بینی توفان‌های گردوغبار (مطالعۀ موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 331-351

10.22059/jhsci.2021.314582.614

محمد انصاری قوجقار؛ جواد بذرافشان؛ شهاب عراقی نژاد؛ احسان پارسی؛ شکور سلطانی