سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 1-3

10.22059/jhsci.2014.52605


صفحات آغازین

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-4


سخن عضو هیئت تحریریه

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 127-130

10.22059/jhsci.2014.53109

عبدالرحیم گواهی


ارزیابی و تحلیل آسیب‌پذیری شهر یزد در برابر زلزله با استفاده از مدل‌های ترکیبی

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 205-217

10.22059/jhsci.2022.349160.747

سید احمد میردهقان اشکذری؛ سید علی المدرسی؛ محمدرضا رضایی؛ محمدرضا نوجوان بشنغیان؛ مصطفی خبازی


تاب‌آوری ساختمان‌های مهم شهر همدان در برابر سیلاب با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری لیزرل

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 207-228

10.22059/jhsci.2021.329891.672

بیتا روحی؛ مهناز میرزا ابراهیم طهرانی؛ علیرضا استعلاجی؛ محمد رضا فرزاد بهتاش