نویسنده = ������������ ������ ����������������
اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع در راستای کاهش آسیب‌پذیری صنعت بانکداری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 33-46

10.22059/jhsci.2016.59273

مصطفی مقیمی؛ سید امیرمحمد خطیبی؛ محمد عبدالشاه