نویسنده = �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد کاهش مخاطرات طبیعی در ایران برمبنای حقوق و روابط بین‌الملل

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

10.22059/jhsci.2019.274999.439

علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع