نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی مخاطرات پلایای حوض سلطان با بررسی آشفتگی در میکرولندفرم‌ها

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 241-252

10.22059/jhsci.2014.53125

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری