شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 301-315 پاییز 1398، صفحه 205-270 تابستان 1398 بهار 1398، صفحه 1-126

ضمن تبریک به استحضار محققین محترم می رساند، مجله دانش مخاطرات با عنوان جدید « مدیریت مخاطرات محیطی» براساس نظر دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از شماره ۱ پاییز ۱۳۹۳ دارای درجه علمی - پژوهشی است.

موضوعات مجله:

  •  نگرشها و نظریه های مخاطره شناسی
  • مفاهیم، مبانی و روش شناسی مخاطره شناسی
  • شناخت و پیش بینی مخاطرات
  • نشر یافته های تحقیقات مخاطره شناسی
  • ارزیابی و تحلیل قوانین، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات سازمانی مربوط به مخاطرات

 

 

شایان ذکر است تنها مقالاتی که از طریق پایگاه ارسال شوند برای

بررسی، داوری و چاپ در دست اقدام قرار می‌گیرند.

شماره جاری: دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 301-315 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2423-415X
شاپا الکترونیکی
2423-4168