ضمن تبریک به استحضار محققین محترم می رساند، مجله دانش مخاطرات با عنوان جدید « مدیریت مخاطرات محیطی» براساس نظر دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از شماره ۱ پاییز ۱۳۹۳ دارای درجه علمی - پژوهشی است.

موضوعات مجله:

  •  نگرشها و نظریه های مخاطره شناسی
  • مفاهیم، مبانی و روش شناسی مخاطره شناسی
  • شناخت و پیش بینی مخاطرات
  • نشر یافته های تحقیقات مخاطره شناسی
  • ارزیابی و تحلیل قوانین، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات سازمانی مربوط به مخاطرات

 

 

شایان ذکر است تنها مقالاتی که از طریق پایگاه ارسال شوند برای

بررسی، داوری و چاپ در دست اقدام قرار می‌گیرند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 113-223 

4. تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت و مخاطرات آن با استفاده از تصویربرداری چندطیفی هوایی به‌وسیلۀ پهپاد

صفحه 163-180

مهریار جابری اقدم؛ محمدرضا ممیزی؛ نیکروز باقری؛ پیمان عزیزی؛ محمد نصری


6. نگاهی به کووید-19 و تحولات آموزش دانشگاهی در جهان: مخاطرات و چشم‌اندازها

صفحه 197-223

سمانه‌سادات میرحاجی؛ مرجان سلیمان پور؛ علی اکبر صبوری؛ عباس بازرگان


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2423-415X
شاپا الکترونیکی
2423-4168