شماره‌های پیشین نشریه

ضمن تبریک به استحضار محققین محترم می رساند، مجله دانش مخاطرات با عنوان جدید « مدیریت مخاطرات محیطی» براساس نظر دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از شماره ۱ پاییز ۱۳۹۳ دارای درجه علمی - پژوهشی است.

موضوعات مجله:

  •  نگرشها و نظریه های مخاطره شناسی
  • مفاهیم، مبانی و روش شناسی مخاطره شناسی
  • شناخت و پیش بینی مخاطرات
  • نشر یافته های تحقیقات مخاطره شناسی
  • ارزیابی و تحلیل قوانین، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات سازمانی مربوط به مخاطرات

 

 

شایان ذکر است تنها مقالاتی که از طریق پایگاه ارسال شوند برای

بررسی، داوری و چاپ در دست اقدام قرار می‌گیرند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 225-280 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2423-415X
شاپا الکترونیکی
2423-4168