درباره نشریه

مجله علمی - پژوهشی مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق) با رویکرد مطالعه، پایش و مدیرت مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی در تاریخ 13/3/1393 با شماره 42799/3/3 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز انتشار اخذ کرده است.

موضوعات مجله:

  • بررسی و ارزیابی ایدئولوژی، نگرش ­ها و نظریه­ های مخاطره شناسی.
  • مفاهیم، مبانی، روش شناسی و تکنیک­ های مربوط به کاهش مخاطرات.
  •  پیش بینی و مطالعه مخاطرات.
  • نشر یافته­ های علمی و تحقیقی مربوط به مخاطرات مبتنی بر رفتار انسان و رفتار ساختار محیط.
  • ارزیابی  و تحلیل قوانین، سیاست­ ها، برنامه­ ها، اقدامات سازمانی مربوط به مخاطرات.