اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

مخاطره شناسی یک هنر است.اهداف علمی مجله مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق) پرداختن هنرمندانه و عالمانه به مفاهیم، بنیادهای نظری، کارکردی و معرفتی به مخاطرات، به منظور کاهش اثرات آن است. مخاطرات و دامنه تاثیر آن روی جوامع، روند روبه رشد و پیچیده­ای را نشان می­دهد. بنابراین در انجمن علمی مخاطره شناسی ایران، جهت مطالعه، پایش، مدیریت و بررسی مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی مجله دانش مخاطرات مجوز انتشار گرفت. در این مجله مباحث اساسی زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  • بررسی، نقد و ارزیابی تاریخ، عقاید، و نظریه­های مخاطره شناسی.

  • بحث و بررسی نگرشهای رفتاری و ساختاری، نگرشهای سیستماتیک، بیولوژیک و اکولوژیک، نگرشهای چشم انداز، اقتصادی و حقوقی، نگرش ذات نگر و تحلیل زمانی مخاطرات.

  • ترمینولوژی، ماهیت و قلمرو مخاطره شناسی نوین، بنیان­های اساسی آن.

  •  تحلیل روند رو به رشد آموزشی و پژوهشی مخاطره شناسی، تیپ شناسی مخاطرات، پیش بینی، هشدار و مراقبت مبتنی بر پیشرفتهای تکنولوژیک و کاهش مخاطرات، تحلیل روش شناختی پژوهشی و آموزشی مخاطرات، مدل­ها و روش تحقیق.

  • تحلیل و شناسایی مکانها (اراضی قهوه­ای)، پدیده­ها، رویدادها، فعالیتها و وضعیتهای اجتماعی و محیطی افزایش مخاطرات و انعکاس دست آوردهای پژوهشی مربوطه.

  •  تحلیل فعالیتهای سلامت بخش فرد­، جامعه و محیط و انعکاس دست آوردهای پژو هشی مربوطه.

  • ارزیابی و تحلیل قوانین، سیاست­ها، برنامه­ها و اقدامات سازمانی مربوط به مخاطرات، تحلیل جامعه سلامت محور.

  • معرفت شناسی دینی، ایدئو لوژیک و فرهنگی به مخاطرات.

     

طبیعی است که رشد جمعیت انسان همواره با رشد آرزوهای پایان‌ناپذیر و اعتلای سطح زندگیش همراه بوده است. از اینرو توصیه‌های علمی در حفظ مدیریت آرزوها و ساده‌زیستی بسیار کارساز خواهد بود. زندگی انسان به محیط زیست طبیعی وابسته است و اگر خواهان بقای خود باشد، لزوماً باید این روند مخاطره زا را با روش­های علمی متوقف یا کنترل کند.

از دانش پژوهان و نخبگان شریف ایران (در تحصیلات تکمیلی عالی) اعم از دانشگاهی و حوزه­های دینی و مذهبی و مدیران اجرایی با تجربه می­خواهیم که به ما کمک کنند و دست آوردهای پژوهشی خود را که مرتبط با موضوع و محتوای مجله و مدیریت مخاطرات است، به منظور انتشار برای ما ارسال کنند تا بلکه سبب کاهش روند روبه رشد مخاطرات شویم. موفق باشید.