فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری مقالات در مجله مدیریت مخاطرات محیطی به شرح زیر است:

1- بررسی به وسیله کارشناس

2- ارسال به سردبیر جهت تعیین داور یا دبیر تخصصی

3- ارسال مقاله برای چند داور

4- دریافت حداقل 3 نظر درباره مقاله

5- ارسال جهت اصلاح

6- ارسال به داور تطبیق دهنده جهت بررسی اصلاحات انجام شده

7- تصمیم گیری مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله جهت چاپ بر اساس نظر داور تطبیق دهنده

 لازم به ذکر است مدت زمان این فرایند بسته به دریافت نظر داوران حدوداً از  1  تا 2  ماه متغیر است.