مدیریت مخاطرات محیطی (JHSCI) - فرایند پذیرش مقالات