اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهد نگارنده‌

  • تکمیل فرم انحصار چاپ مقاله، نگارنده‌ و یا نگارندگان را متعهد می‌نماید که مقاله ارسالی پیشتر در جای دیگری چاپ و یا به‌طور همزمان برای مجله دیگری فرستاده نشده و تا دریافت پاسخ آخر از سوی سردبیر مجله نیز، ارسال نخواهد شد.

  • مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نگارنده‌ و یا نگارندگان است.