اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی زارع

زلزله شناسی مهندسی، پیش بینی زلزله استاد

www.iiees.ac.ir/fa
mzareiiees.ac.ir

سردبیر

دکتر ابراهیم مقیمی

ژئومورفولوژی، مخاطرات محیطی استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/emoghimi
emoghimiut.ac.ir
021-61113532

مدیر داخلی

دکتر سعید بازگیر

هواشناسی کشاورزی دانشیار، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~sbazgeer
sbazgeerut.ac.ir
02161113793

ویراستار انگلیسی

دکتر میثم ارگانی

بهینه سازی، بینایی کامپیوتر، شبکه‌های سنسور، شهرهای هوشمند دانشیار، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~argany
arganyut.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر مجید خانمحمدی

ژئومورفولوژی مدیر اجرایی

www.ihsa.ir/fa/Content
khanmohammadi.majidgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد میرزایی

جمعیت شناسی، علوم اجتماعی استاد، دانشگاه تهران

www.civilica.com/Person-5904
mmirzaieut.ac.ir

دکتر علی منصوریان

مهندسی ژئومتیک، سامانه اطلاعات جغرافیایی استاد دانشگاه لوند سوئد

www.nateko.lu.se/ali-mansourian geomatics.kntu.ac.ir/Index.aspx
ali.mansouriannateko.lu.se
+ 46 46 2221733

دکتر محمد حسین رضایی مقدم

ژئومورفولوژی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghtabrizu.ac.ir

دکتر مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری، پدافند غیرعامل استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

www.civilica.com/Person
mmodiriut.ac.ir

دکتر حسین محمدی

آب و هواشناسی استاد، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~hmmohammadi
hmohammadiyahoo.com
61113520

دکتر مهدی زارع

زلزله شناسی مهندسی، پیش بینی زلزله استاد، پژوهشگاه زلزله شناسی

mzareiiees.ac.ir

دکتر منیژه قهرودی تالی

ژئومورفولوژی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387213
m-ghahroudisbu.ac.ir

دکتر عباس بازرگان

علوم تربیتی، روان شناسی استاد، دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~abazarga
abazarganut.ac.ir

دکتر سید رضا مهرنیا

زمین شناسی دانشیار، دانشگاه پیام نور

www.nrisp.ac.ir/fa/our_student
r_mehrniyapnu.ac.ir

دکتر ابراهیم مقیمی

ژئومورفولوژی، مخاطرات محیطی استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/emoghimi
emoghimiut.ac.ir

دکتر هیمن شهابی

سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی دانشیار، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~hshahabi
h.shahabiuok.ac.ir

مشاور علمی

دکتر حمید ابریشمی

اقتصاد استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abrihami
abrishami_hamidyahoo.com

سید حسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد، دانشگاه تهران

rural.ut.ac.ir/members/01_dr_motiee.asp
shmotieeut.ac.ir

دکتر میر ابوالفضل مصطفوی

ژئومتیک، مخاطرات استاد، دانشگاه لاوال کانادا

www.scg.ulaval.ca/mir-abolfazl-mostafavi
scgscg.ulaval.ca

دکتر علی عسگری

مدیریت مخاطرات دانشیار، دانشگاه یورک کانادا

www.yorku.ca/asgary
asgaryyorku.ac

دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

حقوق، مخاطرات دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/eshams/?lang=fa-ir
eshamsut.ac.ir

دکتر علی سلگی

زمین شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی

faculty.srbiau.ac.ir/a-solgi/fa
a.solgisrbiau.ac.ir

دکتر شکور سلطانی

ژئومورفولوژی، مهندسی آب استادیار، وزارت نیرو

shakoursoltani.com
shakoursoltaniut.ac.ir