اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی زارع

زلزله شناسی مهندسی، پیش بینی زلزله استاد

mzareatiiees.ac.ir

سردبیر

دکتر ابراهیم مقیمی

ژئو مورفولوژی ، جغرافیای طبیعی، مخاطرات ، علوم انسانی استاد

emoghimiatut.ac.ir
021-61113532

مدیر داخلی

دکتر سعید بازگیر

هواشناسی کشاورزی استادیار

sbazgeeratut.ac.ir
02161113793

ویراستار انگلیسی

دکنر میثم ارگانی

رشته تخصصی: بهینه سازی، بینایی کامپیوتر، شبکه‌های سنسور، شهرهای هوشمند استادیار

arganyatut.ac.ir

دستیار مدیر اجرایی

مجید خانمحمدی

ژئومورفولوژی دانشجوی دکتری

khanmohammadi.majidatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد میرزایی

جمعیت شناسی، علوم اجتماعی استاد

mmirzaieatut.ac.ir

دکتر محمد حسین رضایی مقدم

ژئومورفولوژی استاد

rezmoghattabrizu.ac.ir

دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

جغرافیای روستایی استاد

shmotieeatut.ac.ir

دکتر محمد رضا ثروتی

ژئوموفولوژی استاد

rezasarvatiatyahoo.com

دکتر حمید ابریشمی

اقتصاد استاد

abrishami_hamidatyahoo.com
88004729

دکتر علی سلگی

زمین شناسی دانشیار

a.solgiatsrbiau.ac.ir

دکتر مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری، پدافند غیرعامل استاد

mmodiriatut.ac.ir

دکتر حسین محمدی

آب و هواشناسی استاد

hmohammadiatyahoo.com
61113520

دکتر مهدی زارع

زلزله شناسی مهندسی، پیش بینی زلزله استاد

mzareatiiees.ac.ir

دکتر شکور سلطانی

ژئومومورفولوژی و مهندسی آب دانشیار

shakoursoltaniatut.ac.ir
021-88949709

دکتر منیژه قهرودی تالی

ژئومورفولوژی استاد

ghohroudiattmu.ac.ir

دکتر سید رضا مهرنیا

زمین شناسی دانشیار

r_mehrniyaatpnu.ac.ir

دکتر علی منصوریان

مهندسی ژئوماتیک استاد

ali.mansourianatnateko.lu.se
+ 46 46 2221733

دکتر عباس بازرگان

علوم تربیتی و روان شناسی استاد

abazarganatut.ac.ir

مشاور

دکتر هیمن شهابی

ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه کردستان

h.shahabiatuok.ac.ir