راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارندگان

مجلة مدیریت مخاطرات محیطی با توجه به خط و مشی و زمینه‌های مربوط، برای چاپ و انتشار درگزینه‌های زیر، از دانشمندان محترم مقاله می‌پذیرد.

الف) پژوهشی بنیادی: مقاله‌ای که در آن به ابداع نظریه یا روشی جدید دربارة موضوع علمی خاصی پرداخته یا راه‌حل جدیدی برای حل مسئله‌ای ارائه ‌شود.

ب) پژوهشی کاربردی: مقاله‌ای که در آن نظریه‌ها و روش‌های شناخته شده در زمینه‌ای خاص به کار گرفته و نتایج جدیدی در آن ارائه شود.

ج) یادداشت پژوهشی: مقاله‌ای که در آن نتیجة پژوهش به طور مختصر بیان شود و انتظار می‌رود که در آینده به مقاله یا مقاله‌های پژوهشی مفصل‌تری منتهی شود.

د) مروری (Review): مقاله‌ای که در آن سابقة نظریه‌ها و روش‌ها به طور جامع بررسی و نظراتی دربارة حال و آینده موضوع مورد بحث ارائه ‌شود.

پذیرش مقاله

1. مقاله با فرمت word  و با رعایت ساختار و محتوا، از طریق سامانه به آدرس http://jhsci.ut.ac.ir فرستاده شود.

2. از حداکثر دوازده صفحة 4A در 26 سطری، طول سطر 12 سانتی‌متر، با قلم 12 B Nazanin فراتر نباشد.

3. نوآوری در آن مشخص باشد و اقتباس یا کپی‌برداری از هیچ مقالة منتشرشده‌ای نباشد.

4. مربوط به زمینة انتشار مورد نظر مجله باشد.

5. به تخصص آکادمیک و فعالیت‌های علمی و اجرایی نویسنده یا نویسندگان مربوط باشد.

6. چکید و کلیدواژگان انگلیسی ترجمة دقیق چکیده و کلیدواژگان فارسی باشد.

تعهد نگارنده‌(گان)

 • تکمیل فرم انحصار چاپ مقاله نگارنده‌(گان) را متعهد می‌نماید که مقاله قبلاً در جای دیگری چاپ یا به‌طور هم‌زمان برای مجله دیگری فرستاده نشده است. همچنین، تا دریافت پاسخ نهایی از سوی سردبیر مجله، به مجلة دیگری ارسال نخواهد شد.

 • مسئولیت مطالب بیان‌شده در مقاله بر عهدة نگارنده‌(گان) است.

 • نویسنده(گان) مقالاتی که در مجله پذیرش می شوند می بایست مبلغ 3/500/000 ریال به عنوان هزینه داوری، ویرایش و چاپ به حساب انجمن مخاطره شناسی ایران به شماره حساب 304557117 بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران (کد 186) واریزنمایند. ضمنا می بایست تصویر فیش واریزی همراه با مشخصات به ایمیل مجله ارسال گردد.
 • مبلغ فوق برای اعضای انجمن با تخفیف 50 درصد می باشد.
 • اعضای محترم هیات تحریریه از پرداخت معاف می باشند.

 

ساختارمقاله

ساختار مقاله لازم است شامل قسمت‌های زیر باشد.

1. عنوان فارسی. عنوان کوتاه، جامع و بیانگر موضوع اصلی مقاله باشد.

2. اسم کامل نگارنده‌(گان). نام و نام‌خانوادگی، مرتبة علمی، محل کار، E-mail، و شماره تماس نگارنده‌(گان) با مشخص کردن نگارندة مسئول در بخش فارسی و انگلیسی آورده شود.

3. بدنة مقاله شامل چکیدة فارسی (حداکثر 400 کلمه)، کلیدواژه (حداکثر 6 واژه)، مقدمه، روش تحقیق و تحلیل، بحث، تشکر (اختیاری)، نتیجه‌گیری، منابع (فارسی و انگلیسی حداقل 20 منبع)، چکیده (حداکثر 400 کلمه) و کلیدواژة انگلیسی (حداکثر 6 واژه). تطبیق چکیدة لاتین با فارسی الزامی است.

 • عنوان انگلیسی می‌بایست ترجمة دقیق عنوان فارسی باشد.

 

 

۴. مقاله باید دارای یک چکیده انگلیسی مبسوط با ساختار زیر باشد:

"Abstract, Keywords, Introduction, Materials and methods, discus and Results, Conclusion, References "

 نگارش مقاله

 • درصورت نیاز به آوردن معادل انگلیسی واژه‌ای فارسی، معادل انگلیسی باید تنها یک‌بار و در نخستین باشد. معادل واژة فارسی، داخل کروشه ([]) آورده شود.

 • از آوردن زیرنویس پرهیز شود.

 •  در متن مقاله و جدول‌ها و شکل‌ها اعداد فارسی باشد.

 • در متن مقاله اشاره به منابع می‌بایست به شکل شماره و در داخل کروشه باشد.

 • مقاله ویراسته‌شده ارسال شود.

تنظیم جدول‌ها‌

جدول‌ها به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و هر جدول با بالانویس‌ کوتاه با قلم B Nazanin سیاه (اندازه 10) و نوع کمیت همراه، در بالای هر جدول یا ستون آورده شود.

تنظیم شکل‌ها

عکس‌ها، نقشه‌ها، منحنی‌ها و نمودارها می‌بایست با واژة «شکل» آورده شود، کیفیت خوب و گویا داشته باشد، و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. افزون بر این، اگر شکلی دارای قسمت‌های مختلف است، به‌ صورت یک شکل یکپارچه درآید. اشاره به شکل‌های چند قسمتی در متن به صورت 3الف، 3ب، 3ج و ... باشد. در این صورت در قسمت شکل‌ها، نوشته‌های (الف)، (ب)، (ج) و ... به ترتیب ابجد از راست به چپ، در بیرون تصاویر، وسط و زیر هر شکل، داخل کمانک آورده شود و در زیرنویس شکل‌ها نیز به آن اشاره گردد.

تنظیم منابع

در پایان مقاله، نخست منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده شود. منابع باید جدید و مرتبط با موضوع مقاله باشد. منابع باید مستند، معتبر و علمی باشد. تمامی منابع در متن باید ارجاع داشته باشند. در غیر این صورت لازم است از فهرست منابع حذف شود. رعایت ترتیب الفبایی منابع الزامی است. ذکر شماره صفحه‌های مورد استفاده، شابک و DOI (برای مقالات خارجی) ضروری است. برای چکیده انگلیسی مبسوط باید تمامی منابع به­صورت انگلیسی ارائه شود.

 [شماره] نام‌خانوادگی نویسندة اول، نام؛ نام خانوادگی نویسندة دوم، نام؛ ... (سال انتشار). عنوان کامل اثر. ناشر، شابک، جلد، شماره، شمارة صفحه، شمارة DOI.

                                                                                 موفق باشید عزیزان. هدف ما موفقیت بیشتر شماست.