راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارندگان

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به‎ موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید. 

فرم تعهدنامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

فرم خوداظهاری نویسندگان را دانلود و به همراه مقاله ارسال نمایید.

راهنمای تهیه مقاله-1402

مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه‎ی دیگری ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه‎ی موردنظر، به‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

 1.  زبان رسمی نشریه فارسی است اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.
 2.  مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.

مجلة مدیریت مخاطرات محیطی با توجه به خط و مشی و زمینه‌های مربوط، برای چاپ و انتشار درگزینه‌های زیر، از دانشمندان محترم مقاله می‌پذیرد.

الف) پژوهشی بنیادی: مقاله‌ای که در آن به ابداع نظریه یا روشی جدید دربارة موضوع علمی خاصی پرداخته یا راه‌حل جدیدی برای حل مسئله‌ای ارائه ‌شود.

ب) پژوهشی کاربردی: مقاله‌ای که در آن نظریه‌ها و روش‌های شناخته شده در زمینه‌ای خاص به کار گرفته و نتایج جدیدی در آن ارائه شود.

ج) یادداشت پژوهشی: مقاله‌ای که در آن نتیجة پژوهش به طور مختصر بیان شود و انتظار می‌رود که در آینده به مقاله یا مقاله‌های پژوهشی مفصل‌تری منتهی شود.

د) مروری (Review): مقاله‌ای که در آن سابقة نظریه‌ها و روش‌ها به طور جامع بررسی و نظراتی دربارة حال و آینده موضوع مورد بحث ارائه ‌شود.

پذیرش مقاله

1. مقاله با فرمت word  و با رعایت ساختار و محتوا، از طریق سامانه به آدرس http://jhsci.ut.ac.ir فرستاده شود.

2. از حداکثر سیزده صفحة 4A در 26 سطری، طول سطر 12 سانتی‌متر، با قلم 12 B Nazanin فراتر نباشد.

3. نوآوری در آن مشخص باشد.

4. اقتباس یا کپی‌برداری از هیچ مقالة منتشرشده‌ای نباشد.

5.  مربوط به زمینة انتشار مورد نظر مجله باشد.

6. به تخصص آکادمیک و فعالیت‌های علمی و اجرایی نویسنده یا نویسندگان مربوط باشد.

7. چکید کوتاه و کلیدواژگان انگلیسی ترجمة دقیق چکیده و کلیدواژگان فارسی باشد.

8. طبق بند 4 ساختار مقاله دارای چکیده مبسوط باشد.

9. رزومه علمی تمامی نویسندگان پیوست باشد.

10. همه نویسندگان طی نامه ای مطالعه و بررسی دقیق مقاله تایید و امضاء کرده باشند (فرم تعهد نامه).

تعهد نگارنده‌(گان)

 • تکمیل فرم انحصار چاپ مقاله نگارنده‌(گان) را متعهد می‌نماید که مقاله قبلاً در جای دیگری چاپ یا به‌طور هم‌زمان برای مجله دیگری فرستاده نشده است. همچنین، تا دریافت پاسخ نهایی از سوی سردبیر مجله، به مجلة دیگری ارسال نخواهد شد.

 • مسئولیت مطالب بیان‌شده در مقاله بر عهدة نگارنده‌(گان) است.

  • در صورت پذیرش مقاله، نویسندگان محترم مبلغ  6000000 تا 10000000 ریال برای هزینه داوری، ویراستاری، صفحه پردازی، صفحه آرایی و آماده سازی فرمت نهایی به شماره حساب اعلامی و یا  304557117 بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران (کد 186) واریز نمایند.
  • در صورت عدم پذیرش مقاله، هزینه داوری غیر قابل عودت می باشد.
  • ضمنا می بایست تصویر فیش واریزی همراه با مشخصات به وبگاه مجله ارسال گردد.
  • مبلغ فوق برای اعضای انجمن با تخفیف 50 درصد می باشد.
  • اعضای محترم هیات تحریریه از پرداخت هرینه معاف می باشند.

مشابهت یابی:

نشریه مدیریت مخاطرات محیطی جهت جلوگیری از دریافت مقالات تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت یاب همیاب شرکت سیناوب می باشد. پیشنهاد می گردد نویسندگان محترم  همزمان با ارسال مقاله، نامه همانند جویی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران را نیز بارگذاری نمایند. مقالات ارسالی بنا به تشخیص سردبیر و یا هیأت تحریریه مجله از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می گردند و مستندات مربوطه برای تصمیم گیری در اختیار داوران علمی، سردبیر و هیأت تحریریه قرار می گیرد.

ساختارمقاله

ساختار مقاله لازم است شامل قسمت‌های زیر باشد.

1. عنوان فارسی. عنوان کوتاه، جامع و بیانگر موضوع اصلی مقاله باشد.

2. اسم کامل نگارنده‌(گان). نام و نام‌خانوادگی، مرتبة علمی، محل کار، E-mail، و شماره تماس نگارنده‌(گان) با مشخص کردن نگارندة مسئول در بخش فارسی و انگلیسی آورده شود.

3. بدنة مقاله شامل چکیدة فارسی (حداکثر 400 کلمه)، کلیدواژه (حداکثر 6 واژه)، مقدمه، روش تحقیق و تحلیل، بحث و نتایج، تشکر (اختیاری)، نتیجه‌گیری، منابع (فارسی و انگلیسی حداقل 25منبع مرتبط و به روز)، چکیده (حداکثر 400 کلمه) و کلیدواژة انگلیسی (حداکثر 6 واژه). تطبیق چکیدة لاتین با فارسی الزامی است.

 • عنوان انگلیسی می‌بایست ترجمة دقیق عنوان فارسی باشد.

 ۴. مقاله باید دارای یک چکیده انگلیسی مبسوط با ساختار زیر باشد:

(در بخش منابع 4 الی 5 منبع به روز ذکر شود)

"Abstract, Keywords, Introduction, Materials and methods, discussion and Results, Conclusion, References "

 نگارش مقاله

 • درصورت نیاز به آوردن معادل انگلیسی واژه‌ای فارسی، معادل انگلیسی باید تنها یک‌بار و در نخستین باشد. معادل واژة فارسی، داخل کروشه ([]) آورده شود.

 • از آوردن زیرنویس پرهیز شود.

 •  در متن مقاله و جدول‌ها و شکل‌ها اعداد فارسی باشد.

 • در متن مقاله اشاره به منابع می‌بایست به شکل شماره و در داخل کروشه باشد.

 • مقاله ویراسته‌شده ارسال شود.

تنظیم جدول‌ها‌

جدول‌ها به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و هر جدول با بالانویس‌ کوتاه با قلم B Nazanin سیاه (اندازه 10) و نوع کمیت همراه، در بالای هر جدول یا ستون آورده شود.

تنظیم شکل‌ها

عکس‌ها، نقشه‌ها، منحنی‌ها و نمودارها می‌بایست با واژة «شکل» آورده شود، کیفیت خوب و گویا داشته باشد، و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. افزون بر این، اگر شکلی دارای قسمت‌های مختلف است، به‌ صورت یک شکل یکپارچه درآید. اشاره به شکل‌های چند قسمتی در متن به صورت 3الف، 3ب، 3ج و ... باشد. در این صورت در قسمت شکل‌ها، نوشته‌های (الف)، (ب)، (ج) و ... به ترتیب ابجد از راست به چپ، در بیرون تصاویر، وسط و زیر هر شکل، داخل کمانک آورده شود و در زیرنویس شکل‌ها نیز به آن اشاره گردد.

تنظیم منابع

در پایان مقاله، نخست منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده شود. منابع باید جدید و مرتبط با موضوع مقاله باشد. منابع باید مستند، معتبر و علمی باشد. تمامی منابع در متن باید ارجاع داشته باشند. در غیر این صورت لازم است از فهرست منابع حذف شود. رعایت ترتیب الفبایی منابع الزامی است. ذکر شماره صفحه‌های مورد استفاده، شابک و DOI (برای مقالات خارجی) ضروری است. برای چکیده انگلیسی مبسوط باید تمامی منابع به ­صورت انگلیسی ارائه شود.

 [شماره] نام‌خانوادگی نویسندة اول، نام؛ نام خانوادگی نویسندة دوم، نام؛ ... (سال انتشار). عنوان کامل اثر. ناشر، شابک، جلد، شماره، شمارة صفحه، شمارة DOI.

                                                                                 موفق باشید عزیزان. هدف ما موفقیت بیشتر شماست.