بر اساس نویسندگان

آ

 • آخوندزاده، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران
 • آخوندزاده، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران
 • آخوندزاده هنزائی، مهدی [1] استادیار، گرایش سنجش از دور گروه مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

ا

 • ابراهیمی، رضا [1] دانشجوی دکتری مخاطرات آب‌وهوایی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • ابراهیمی، شهرام [1] استادیار بخش حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز
 • ابراهیمی، لیلا [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران
 • ابریشمی، حمید [1] استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران
 • ابریشمی، حمید [1] استاد دانشگاه تهران، دانشکدۀ اقتصاد
 • احتشامی معین آبادی، محسن [1] استادیار زمین شناسی-تکتونیک، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • احمدی، امیر [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • احمدی، حمزه [1] دانشجوی دکتری آب‌وهواشناسی کشاورزی، دانشکدۀ جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • احمدی، سید عباس [1] استادیار، جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • احمدی، فریبرز [1] کارشناس ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان
 • احمدی، محمود [1] استادیار اقلیم‌شناسی دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
 • ایرانی، امیر [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
 • ایرانی، امیر [1] دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
 • اردکانی، امیررضا [1] پژوهشگر دورۀ دکتری، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارشادی، احمد [1] دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان.
 • ارگانی، میثم [1] استادیار، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • ارگانی، میثم [1] استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • ارگانی، میثم [1] استادیار، گروه سنجش از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ایستگلدی، مصطفی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • استوار ایزدخواه، یاسمین [1] عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • اسدی، زینب [1] گروه بنیان زمین (دانش‌بنیان)، بخش تحقیق و توسعه
 • اسدی، سعید [1] کارشناس ارشد اقلیم‌شناسی، ادارۀ تحقیقات هواشناسی استان یزد
 • اسدی، میترا [1] کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی
 • اسدی، محمدکاظم [1] دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران
 • اسدیان، فریده [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اشجعی، محمد [1] کارشناس ارشد هواشناسی، سازمان هواشناسی تبریز، تبریز – ایران
 • اصغری سراسکانرود، صیاد [1] استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه ارومیه
 • اصلانی، فرشته [1] دانشجوی دکتری پژوهشکدۀ مدیریت خطرپذیری و بحران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران.
 • اعتصام، ایرج [1] استاد دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • افراخته، حسن [1] استاد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • افشاری، امیر [1] دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • اکبری، مهری [1] استادیار آب‌و‌هواشناسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه خوارزمی
 • ایلانلو، مریم [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران
 • البرزی دعوتی، هادی [1] سردبیر گروه رسانة ادارة پژوهش خبری صداوسیما، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ایلدرمی، علیرضا [1] دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر.
 • امانی، خبات [1] کارشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی، دانشگاه تهران
 • ایمانی، بهرام [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • امیدوار، کمال [1] استاد آب‌وهواشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • امینی، وحید [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • امینی حسینی، کامبد [1] دانشیار پژوهشکدۀ مدیریت خطرپذیری و بحران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران.
 • انتظاری، مژگان [1] استادیار دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان
 • انصاری، طیبه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • اونق، مجید [1] استاد، دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

ب

پ

ت

ث

ج

 • جانعلی پور، میلاد [1] استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • جدی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت بحران، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، اصفهان
 • جعفری، ایوب [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی،دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • جعفری، تیمور [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کوثر، بجنورد.
 • جعفری، فرزانه [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی سینوپتیک، دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
 • جعفربیگلو، منصور [1] دانشیار، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • جعفربیگلو، منصور [1] دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • جعفربیگلو، منصور [1] دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • جعفربیگلو، منصور [1] عضو هیأت علمی و دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران/ مهمان در پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران
 • جعفرنیا، افشین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران
 • جلال زاده، زهرا [1] کارشناس‌ارشد زبان‌شناسی، کارشناس مسئول واحد مجلات انتشارات دانشگاه تهران
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا [1] استادیار، گروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جهانی، مجید [1] دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران
 • جهانبخش، سعید [1] استاد آب‌و‌هواشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران
 • جهانگیر، محمد حسین [1] استادیار گروه انرژی‌های نو و محیط‌زیست، دانشکدة علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، ایران
 • جویباری مقدم، یاسر [1] دانشجوی دکتری سنجش از دور، گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

چ

 • چوب ساز، سپهر [1] کارشناس ارشد، مهندسی سنجش از دور، گروه مهندسی نقشه‌برداری پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

ح

خ

د

ر

ز

س

 • سالاری، ممند [2] استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 • سبزه ای، فریده [1] کارشناس ارشد ژئودزی - هیدروگرافی گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران
 • سیدی سرنجیانه، شیوا [1] کارشناس ارشد، مخاطرات محیطی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • سراجیان مارالان، محمدرضا [1] دانشیار، گرایش سنجش از دور گروه مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران
 • سروش نیا، احسان [1] دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران
 • سفی، هوشنگ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تبریز
 • سلطانی، شکور [1] دکتری ژئومورفولوژی، وزارت نیرو
 • سلطانی، شکور [1] معاون بهره‌وری مصرف آب، وزارت نیرو
 • سلمانی، محمد [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تهران
 • سلیمانی، عادل [1] دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی؛ تهران، ایران
 • سلیمانی، علیرضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور
 • سلیمانی، نوشین [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • سمردپی، مریم [1] سردبیر گروه اقتصاد ادارة پژوهش خبری صداوسیما، کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی؛ دانشگاه پیام نور تهران
 • سوری، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی
 • سوری، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه کردستان.

ش

ص

ض

 • ضرابی، اصغر [1] استاد گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری ، دانشگاه اصفهان،

ط

ع

غ

 • غضنفرپور، حسین [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • غلامی، نبی اله [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ی