کلیدواژه‌ها = سامانۀ هشدار سریع زلزله
امکان‌سنجی طراحی شبکۀ هشدار سریع زلزلۀ تهران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 63-81

10.22059/jhsci.2017.63055

مسعود مجرب؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ مهدی پورویس؛ نازی نوروزی؛ زینب اسدی