تحلیل حقوقی بیمة مخاطرات در تجارت الکترونیکی: با نگاهی به حقوق ایران

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسۀ حقوق تطبیقی (دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی) دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در محیط الکترونیکی مخاطرات مختلفی وجود دارد. مخاطرات تجارت و بازرگانی الکترونیکی از مهم‌ترین مخاطرات فضای مجازی در‌نظر گرفته می­شوند. بیمۀ مخاطرات مذکور، از روش‌های کاهش و مدیریت مخاطرات فضای مجازی به‌شمار می‌رود، اما سؤال اساسی در این زمینه این است که آیا حقوق ایران مقررات و قوانین کافی در این حوزه دارد؟ فرض مقالۀ حاضر این است که نظام حقوقی ما دارای مقرراتی کلی در این زمینه است، اما ابهام‌هایی نیز در این مورد وجود دارد. مقالۀ حاضر رویکردی تحلیلی-تطبیقی داشته و از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست سعی بر این است که مفاهیم اصلی تشریح شده و دلایل اهمیت بیمۀ تجارت الکترونیکی با توجه به پیشینۀ آن بررسی شود و در بخش دوم به موانع قانونی و مشکلات مربوط به طراحی بیمه‌های مخاطرات تجارت الکترونیکی پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


 
[1] السان، مصطفی (1391).حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات سمت، تهران: 98-97.
[2] السان، مصطفی (1388). «معرفی بیمه امنیت فضای تبادل اطلاعات»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات ، انتشارات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران: 116-111.
 [3] السان،مصطفی (1386). طرح پژوهشی ایجاد بیمۀ افتا در کشور با تأکید بر جنبه‌های حقوقی، اقتصادی، تجاری و مطالعات بازار،پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران: 43.
 [4] بابایی، ایرج، حقوق بیمه (1388). انتشارات سمت، تهران: 124-10.
 [5] جلالی لواسانی، احسان ؛ اسدالله زاده بالی، میررستم (1389) ، «بیمۀ عدم‌النفع و عوامل مؤثر بر تقاضای آن»، تازه‌های جهان بیمه، شماره‌های 141-140، تهران: 23-22.
[6] خروشی، عبدالعظیم (1390). حقوق بیمه: تعهدات در بیمه‌های غرامت، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران، صص. 116-115.
[7] صادقی نشاط، امیر (1391). حقوق بیمۀ دریایی، نشر میزان، تهران، 1391: 125.
[8]عالیخانی، علی ؛ بهرامی، امیر (1386). «بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمۀ الکترونیکی در صنعت بیمۀ ایران و ارائه راهکارهای مناسب»، فصلنامه صنعت بیمه، سال 22، ش.2، تهران 1386: 29.
[9] گودرزی، حجت الله ؛ فلاح شمس، میرفیض (1388). اصول قراردادهای بیمه:
 [10] کلانتری، رضا و (1387). طرح پژوهشی بررسی و شناخت نظام بیمه­ای حمایت‌کنندۀ افتا، پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران: 41.
[11] کلانتری، رضا ؛ سجادی، سیدهادی (1390). «نقش بیمه در توسعۀ اعتماد به خدمات تجارت الکترونیکی»، مجموعه مقالات توسعۀ امنیت و اعتماد در تجارت الکترونیکی، مؤسسۀ انتشاراتی طوبی، اصفهان: 199.
[12] Bolot, Jean and Lelarge, Marc (2009), “Cyber Insurance as an Incentive for Internet Security”, Springer Science + Business Media, 2009, p.1.
[13] Gass, Ronald C& Sunnu, Wesley H& Gould, Jason H& Titus, Kevin A and Strain, Jason (2003) , “Recent Development in E-commerce”,  Tort Trial and Insurance Practice Law Journal, (38:2), pp. 236-267.
[14] Grzebiela, Torsten (2002), “Insurability of Electronic Commerce Risks”, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 5-7.
[15] Johnson, Eric M (2009),“Managing Information Risk and the Economics of Security”, Center for Digital Strategies, Tuck School of Business, Dartmouth College, pp. 1-2.
[16] Majuca, Ruperto P& Yurcik, William and Kesan, Jay P (2006),“The Evolution of Cyber insurance”, NationalCenterforSuperComputingApplications (NCSA), University of Illinois at Urbana-Champaign USA, p. 4-6.
[17] Rossi, Michael (2000), First-Party E-Commerce risks, at: http://www.irmi.com/Expert/Articles/2000/Rossi06.aspx, Last Visited: 2015/01/27.
[18] SIFT Special Publication (2006), “The Economic Viability of Cyber Insurance: Seeking Finance in IT Security”, Version: 1, Australia, p. 16.
[19] Sunnu Wesley H& Rowen, Hilary N& Titus, Kevin &, Swartz, Janathan and Zarate, Katherine (2006), “Recent Development in E-commerce Low”, Tort Trial and Insurance Practice Law Journal, (39:2), p. 2.
[20] Vatis, Michael (2002), “Cyber Attack: Protecting America’s Security against Digital Threats”, ESDP, p. 3.
[21] Willis, Amy R (2010), “Business Insurance: First-Party Commercial Property Insurance and the Physical Damage Requirement in a Computer-Dominated World”, Florida State University Law Review, Volume 37, Number 4, pp. 1003-1005.