کیفیت واکنش به زمین‌لرزة وان ترکیه با بزرگای 2/7: اول آبان 1390 برای کاهش مخاطرات

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌‌شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

زمین‌لرزة 1/8/90 وان ترکیه با بزرگای گشتاوری Mw‌‌ 2/7 در ساعت 13:41 به وقت محلی به کشته شدن 644 نفر انجامید (براساس گزارش رسمی منابع بیمارستانی) که از این تعداد، 477 نفر مربوط به تلفات در شهر ارجیش بود. ناحیة زلزله‌زدة وان با تلاقی گسل‌های ناحیة شرق ترکیه با شمال غربی ایران و جنوب غربی قفقاز در محدوده‌ای با لرزه‌خیزی زیاد قرار گرفته است. گسیختگی گسل زمین‌لرزه‌ای در این زلزله با سازوکار فشاری در راستای تقریباً شرقی-غربی با گسیختگی سطحی به طول حدود 10 کیلومتر در شمال وان در حدفاصل ساحل دریاچة وان تا ساحل دریاچة ارجک مشهود بود. در این مقاله براساس بازدید گروه شناسایی مناطق زلزله‌زدة پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از منطقة وان ترکیه به‌مدت پنج روز (از روز بیست‌و‌ششم بعد از رخداد زلزله)جنبه‌های زلزله‌شناختی زلزلة وان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. IFRC. Information Bulletin :Turkey: Earthquake. s.l. : International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 23 October, 2011. 1 to 18.
2. Ankara Accepts International Aid As Quake Crisis Grows. reliefweb. [Online] october 25, 2011. http://reliefweb.int/node/455204.
3. Ozerkan, Fulya. Turkey's ethnic tension boils over in quake city. AFP. [Online] Oct 25, 2011. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jmu8C3nhM9EdewW9TbJgS1bXhUZw?docId=CNG.e953307fb21b1766114179006e2d47a2.3b1.
4. —. Search for Turkish quake survivors called off. AFP. [Online] Oct 29, 2011. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jnwpsfkiXkt7LJTOciswoFh2uTYw?docId=CNG.db36bfab46eee355ae8cabe781314432.141.
5. Turkey Earthquake: Situation Report. s.l. : United Nations Office of the Resident Coordinator, 2011. 1-18.
6. Twitter plea for help gets 17,000 responses. Guardian. [Online] october 24, 2011. http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/24/tutkey-earthquake-twitter-plea-help.
7. European Union joins the effort to assist survivors of earthquake in Turkey . [Online] European Commission Humanitarian Aid department , Oct 27 , 2011. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1290&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
8. Ireland provides emergency aid for Turkey following earthquake . Government of Ireland . [Online] 10 26, 2011. http://www.irishaid.gov.ie/latest_news.asp?article=1891.
9. An EMERCOM jet loaded with humanitarian aid has taken off for Turkey. Government of the Russian Federation . [Online] Oct 27 , 2011. http://www.mchs.gov.ru/eng/news/detail.php?ID=572481.
10. Emergency Response to Deadly Earthquake in Turkey . AmeriCares. [Online] october 24, 2011. http://www.americares.org/newsroom/news/emergency-response-prepared-turkey-earthquakes.html.
11. Operation Blessing International responding to deadly earthquake in eastern Turkey. reliefweb. [Online] october 26, 2011. http://reliefweb.int/node/455527.

 

12- آمبرسیز، ن. و چ. ملویل، 1982، تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران، انتشارات آگاه، مترجم، ابوالحسن رده،
1370.
13. Jackson, J. & McKenzie, D. 1984, "Active tectonics of the Alpine- Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan.", Geophysical Journal - Royal Astronomical Society, vol. 77, no. 1, pp. 185–264.
14. Operation Blessing International responding to deadly earthquake in eastern Turkey. reliefweb. [Online] october 26, 2011. http://reliefweb.int/node/455527.
16. Kandili Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI), web site; www.koeri.boun.tr/