رابطۀ بین رهبری اخلاقی با توانمندسازی کارکنان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت اجرایی، واحد کمیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، کمیجان، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی رابطۀ رهبری اخلاقی با توانمندسازی کارکنان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ کارکنان آتش‌نشانی (زن و مرد) و خدمات ایمنی شهر تهران شامل 260 نفر بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 155 نفر برآورد شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی و از نوع طبقه‌ای- نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساختۀ رهبری اخلاقی و توانمندسازی با طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت بود. پایایی ابزار پس از اجرای مقدماتی ارزیابی شد که ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه‌های رهبری اخلاقی و توانمندسازی به‌ترتیب 86/0 و 88/0‌، به‌دست آمد و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره (به روش گام‌به‌گام) صورت گرفت.. با توجه به فرضیه‌ها و سؤال‌های مطرح‌شده در پژوهش، نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که رهبری اخلاقی با توانمندسازی دارای رابطه‌ای مثبت و معنادار است؛ بدین معنا که با افزایش رهبری اخلاقی، به همان نسبت، توانمندی کارکنان فزونی می‌یابد و بیشترین ضریب همبستگی مربوط به بُعد منافع مشترک است.
 

کلیدواژه‌ها


[1] میرکمالی، محمد؛ ناستی زایی، ناصر (1389). «بررسی رابطۀ توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی در پرسنل پرستاری». فصلنامۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی ارومیه، دورۀ هشتم، ش 2، تابستان: 113-104.
[2] نیری، شیرین (1389). بررسی رابطۀ ارزش‌های سازمانی، ارزش‌های اخلاقی و رهبری اخلاقی با تنش شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی در کارکنان شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
[3] وتن،دیوید ای . وکیم اس.کمرون (1383). تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمۀ بدرالدین اورعی یزدانی، مؤسسۀ تحقیقات و آموزش مدیریت، چ دوم.
[9] عمادی‌فر (1388). بررسی سبک رهبری اخلاقی مدیران از دیدگاه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و رابطۀ آن با توانمندسازی آنان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی  مشهد
[10] قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ حضرتی، محمود (1388).  بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی، نشریۀ مدیریت دولتی، دورۀ 1، ش 2، بهار و تابستان: 118-103.
[11]تقی پورظهیر، علی؛ جهانیان، رمضان (1388). «بررسی ابعاد توانمندسازی مدیران آموزشی به‌منظور ارائۀ چارچوب مناسب جهت مدیران مدارس کشور»، مجلۀ پژوهش‌های مدیریت، ش 83، زمستان: 136-121.
[12] رسولی نوری، سمیه (1390). ارتباط رهبری معنوی با توانمندسازی دبیران مقطع متوسطۀ شهرستان ساوه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ساوه.
 [4] CelikV. (2012)."Moral leadership in school organization". African journal of business management, vol 6. No 28: 8235-8242.
[5] Liang Wang, J. D.; Jun Zhang (2012). "An Exploratory Investigation on Psychological Empowerment Among Chinese Teachers".advances in psychology study, Vol. 1, No. 3, May 2012: 13-21.
 [6] Ponnu, C; Tennakoon, G. (2009). "The Association Between Ethical Leadership and Employee Outcomes – the Malaysian Case",EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol. 14, No. 1 : 21-32.
[7] Stouten‌. J‌.; Baillien, E.; Van den Broeck‌. A; Camps. J‌; Witte, H; Euwema, M. (2011)."Discouraging Bullying: The Role of Ethical Leadership and its Effects on the Work Environment". Journal of Business Ethics. Springer. 95:17–27.
 [8] Tjipto Subroto, W‌. (2012‌). "‌The Influence of Teachers’ Performance Empowerment in Improving the Quality of Education in the Elementary Schools". ‌International Journal for Educational Studies, 5(1).