ارزیابی اثرات چرخه حیات نیروگاه‌ها بر میزان فشار روانی شهروندان (مطالعه موردی: نیروگاه حرارتی تبریز)

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور

چکیده

چرخۀ حیات نیروگاه­های حرارتی با تولید گازهای گلخانه­ای همراه است، بنابراین چنانچه مواد آلوده‌کنندۀ نیروگاه و حد اثرگذاری هر یک از این مواد در آلوده کردن هوا شناسایی نشود، سلامت جسمی و روانی شهروندان با خطرهای جدی مواجه خواهد شد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف اندازه­گیری مواد آلایندۀ نیروگاه حرارتی تبریز و تأثیرات آن‌ در آلوده کردن هوای کلانشهر تبریز و نیز آثار آن در ایجاد فشار روحی- روانی بر شهروندان انجام گرفت. برای اندازه­گیری مواد آلایندۀ نیروگاه از روش GWP100 و برای اندازه­گیری فشارهای روحی و روانی شهروندان از پرسشنامه­های سنجش DASS21 و مارکهام استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین مواد آلایندۀ خروجی از نیروگاه تبریز CO2 و NOx است. حجم این مواد در فصول سرد بیشتر از فصول گرم است. همچنین یافته­ها در بخش تأثیرات آلودگی هوا بر فشارهای روحی و روانی شهروندان نشان داد که آلودگی هوای ناشی از فعالیت نیروگاه به‌شدت فشار روحی و روانی شهروندان را افزایش داده است؛ به‌نحوی که احساس تغییر در الگوهای رفتاری روزمره، احساس یأس و ناامیدی در زندگی، استرس و فشار روانی به‌ترتیب با 567/0، 511/0 و 503/0 دارای بیشترین همبستگی بوده­اند که در فصل زمستان دیده شد. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که 32/29 درصد تغییرات واریانس فشار روانی ناشی از آلودگی هوای چرخۀ حیات نیروگاه تبریز است. به‌علاوه یافته­های پژوهش نشان داد که در مناطق نزدیک نیروگاه حرارتی تبریز، شدت آلودگی و فشار روانی بیشتر از مناطق دورتر است. به‌دلیل جهت ورزش بادها که به‌طور مستقیم گازهای گلخانۀ نیروگاه را به‌سمت شهر تبریز انتقال می­دهد، بهتر است طی یک برنامۀ میان‌مدت، محل نیروگاه تغییر یابد یا سوخت نیروگاه جایگزین شود.

کلیدواژه‌ها


[1].       توکل، محمد؛ نوذری، حمزه (1391). «تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی صنعت پالایشگاه گاز پارسیان بر نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان مُهر در استان فارس». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. دورة 1. ش 4: 48-29.
[2].       طالبیان، امیر؛ ملاکی، احمد (1391). «ارائة مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی در صنعت نفت و گاز ایران». فصلنامة مطالعات توسعۀ اجتماعی. دورة 1. ش 3: 186-161.
[3].       گلابچی، محمود؛ تقی­زاده آذری، کتایون؛ سروش‌نیا، احسان (1395). طراحی الگوریتم سنجش پیشرفت پروژ‌ه‌ها با هدف کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از تأخیرات، فصلنامة مدیریت مخاطرات محیطی. دورة 3. ش 4: 314-301.
[4].              مقیمی، ابراهیم (1393). دانش مخاطرات (برای زندگی با کیفیت بهتر و محیط پایدارتر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
[5]. Ahmadi, G. R.; Toghraie, D. (2016). “Energy and exergy analysis of Montazeri steam power plant in Iran”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 56: 454-463.
[6]. Anderson, J. O.; Thundiyil, J. G.; Stolbach, A. (2012).“Clearing the air: a review of the effects of particulate matter air pollution on human health”, Journal of Medical Toxicology, 8(2): 166-175.
[7]. Cappello, T.; Maisano, M.; D'Agata, A.; Natalotto, A.; Mauceri, A.; Fasulo, S. (2013). “Effects of environmental pollution in caged mussels (Mytilus galloprovincialis)”, Marine environmental research, 91: 52-60.
[8]. Carter, S. G. (2014). “Iran, Natural Gas and Asia's Energy Needs: A Spoiler for Sanctions?”, Middle East Policy, 21(1): 41-61.
[9]. DeBellis, E. A. (2015). “In Defense of the Clean Power Plan: Why Greenhouse Gas Regulation Under Clean Air Act Section 111 (d) Need Not, and Should Not, Stop at the Fenceline”, Ecology LQ, 42: 235.
[10].            Fadai, D.; Esfandabadi, Z. S.; Abbasi, A. (2011).“Analyzing the causes of non-development of renewable energy-related industries in Iran”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(6): 2690-2695.
[11].            Fthenakis, V. M.; Kim, H. C. (2007). “Greenhouse Gas Emissions From Solar Electric And Nuclear Power: A Life Cycle Study”, Energy Policy, Vol. 35: 2549-2557.
[12].            Gandhi, N.; Sirisha, D.; Mary Priyanka, V.; Arthisree, S. (2012). “Adsorption Studies on Mixed algae to control SO2 and NO2 pollution”, International Journal of Pharma and Bio sciences, 3(4): 304-310.
[13].            Hu, X.-K.; Su, F.; Ju, X.-T.; GAO, B.; Oenema, O.; Christie, P.; Zhang, F.-S. (2013). “Greenhouse gas emissions from a wheat–maize double cropping system with different nitrogen fertilization regimes”, Environmental Pollution, 176: 198-207.
[14].            Lelieveld, J.; Evans, J.; Fnais, M.; Giannadaki, D.; Pozzer, A. (2015). “The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale”, Nature, 525(7569): 367-371.
[15].            Liu, Y.; Yao, C.; Wang, G.; Bao, S. (2011). “An integrated sustainable development approach to modeling the eco-environmental effects from urbanization”, Ecological Indicators, 11(6): 1599-1608.
[16].            Ma, Z.; Xue, B.; Geng, Y.; Ren, W.; Fujita, T.; Zhang, Z.; Xi, F. (2013). “Co-benefits analysis on climate change and environmental effects of wind-power: A case study from Xinjiang, China”, Renewable energy, 57: 35-42.
[17].            Pidgeon, N. F.; Lorenzoni, I.; Poortinga, W. (2008). “Climate change or nuclear power – No thanks! A quantitative study of public perceptions and risk framing in Britain”, Global Environmental Change, 18: 69-85.
[18].            Rezaee, M. J.; Moini, A.; Makui, A. (2012). “Operational and non-operational performance evaluation of thermal power plants in Iran: A game theory approach”, Energy, 38(1): 96-103.
[19].            Rohatgi, U.; Jo, J. H.; Lee, J. C.; Bari, R. A. (2002). “Impact of the Nuclear Options on the Environment and the Economy”, Nucl. Technol. 137: 252 – 264.
[20].            Samimi, A.; Zarinabadi, S. (2012). “Reduction of greenhouse gases emission and effect on environment”, Journal of American Science, 8(8): 1011-1015.
[21].            Santoso, M.; Lestiani, D. D.; Damastuti, E.; Kurniawati, S.; Bennett, J. W.; Leani, J. J.; Karydas, A. G. (2016). “Trace elements and as speciation analysis of fly ash samples from an Indonesian coal power plant by means of neutron activation analysis and synchrotron based techniques”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 309(1): 413-419.
[22].            Silva, R. A.; West, J. J.; Zhang, Y.; Anenberg, S. C.; Lamarque, J.-F.; Shindell, D. T.; . . . Folberth, G. (2013). “Global premature mortality due to anthropogenic outdoor air pollution and the contribution of past climate change”, Environmental Research Letters, 8(3): 034005.
[23].            Squicciarini, M. P.‌; Voigtländer, N. (2015). “Human capital and industrialization: Evidence from the age of enlightenment”, The Quarterly Journal of Economics, 130(4): 1825-1883.
[24].            Tang, D.; Li, T. Y.; Chow, J. C.; Kulkarni, S. U.; Watson, J. G.; Ho, S. S. H.; Perera, F. (2014). “Air pollution effects on fetal and child development: a cohort comparison in China”, Environmental Pollution, 185: 90-96.
[25].            Schinasi, L.; Horton, R. A.; Guidry, V. T.; Wing, S.; Marshall, S. W.; Morland, K. B. (2011). “Air pollution, lung function, and physical symptoms in communities near concentrated swine feeding operations”, Epidemiology, 22(2): 208-215.
[26].            Sadorsky, P. (2013). “Do urbanization and industrialization affect energy intensity in developing countries?”, Energy Economics, 37: 52-59.
[27].            Zhang, Q.; He, K.; Huo, H. (2012). “Policy: cleaning China's air” Nature, 484(7393): 161-162.
[28].            28. Gollin, D.; Jedwab, R.‌; Vollrath, D. (2016). “Urbanization with and without Industrialization”, Journal of Economic Growth, 21(1): 35-70.