شناسایی الگوی مکانی زلزله‌های غرب ایران به روش فیبوناچی

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

در 12 نوامبر 2017 میلادی (21 آبان 1396 خورشیدی)، زلزلة مهیبی با بزرگی 3/7، مناطق غرب ایران در حوالی شهرهای مرزی ازگله، سرپل ذهاب و قصر شیرین را به‌شدت تکان داد و موجب کشته شدن بیش از 600 نفر و آسیب مالی و جانی صدها تن در استان کرمانشاه شد. در این تحقیق با بهره‌گیری از پایگاه اطلاعات لرزه‌ای سازمان زمین‌شناسی آمریکا و کاتالوگ زمین‌لرزه‌های استان کرمانشاه (2017 – 1900 میلادی)، پیش‌بینی بازنگرانه با استناد به مفهوم و نتایج سری اعداد فیبوناچی ارائه شده و در پی آن، مخاطرات منطقه از دیدگاه مکانی با تأکید بر شناسایی و معرفی پتانسیل‌های لرزه‌ای غرب ایران بررسی شده است. کاربرد توالی فیبوناچی برای دستیابی به سازوکار توزیع غیرخطی زلزله‌ها، سابقه دارد، اما نتایج این پژوهش به‌طور مشخص بیانگر وجود روابط مکانی بین زلزله‌های سدة گذشته با پیدایش چشمة لرزه‌ای اخیر در ازگله است. همچنین براساس دستاوردهای این تحقیق، توزیع پس‌لرزه‌های رویداد 3/7 ازگله در اشکال مارپیچی و گنومون طلایی انجام گرفته و آرایش مکانی داده‌های کاتالوگ به‌شکل مثلث طلایی (با زاویة رأس36 درجه) و دایرة طلایی (با کمان 5/137 درجه) بوده است. بدین ترتیب با استفاده از روش فیبوناچی، ضمن اثبات طبیعی بودن منشأ زمین‌لرزه‌های غرب ایران، نظم رویدادهای ثبت‌شده از سال 1900 میلادی تا کنون بررسی شده و شواهدی دال بر پیش‌بینی مکانی زلزله‌های این استان ارائه شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


[1]. Livio, M. (2002) . The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number.  New York: Broadway Books. p. 85.
[2]. Schoen, R. (1982). “The Fibonacci Sequence in Successive Partitions of a Golden Triangle”. Fib. Quart. 20. pp. 159-163.
[3]. Ball, K.M. (2003). Strange Curves, Counting Rabbits and other Mathematical Explorations. 8: Fibonacci Rabbits Revisited. Princeton NJ. Princeton University Press. p. 165.
[4]. Kimberling, C. (1991). “A New Kind of Golden Triangle in Applications of Fibonacci Numbers”.  Proceedings of the Fourth International Conference on Fibonacci Numbers and Their Applications. Wake Forest University (Ed. G. E. Bergum, A. N. Philippou, and A. F. Horadam). Dordrecht. Netherlands: Kluwer. pp. 171-176.
[5]. Pappas, T. (1989). The Golden Rectangle , The Joy of Mathematics. San Carlos. CA: Wide World Publ./Tetra. pp. 102-106.
[6]. Kabai, S. (2002).  Mathematical Graphics I: Lessons in Computer Graphics Using Mathematica .Püspökladány. Hungary: Uniconstant. p. 79.
[7]. Werner, M.J. (2011).  “Earthquake Forecasting based on Data Assimilation: Sequential Monte Carlo Methods”. Nonlinear Process in Geophysics. 18.pp. 49-79. 
[8]. Sgrina V; Conti L. (2012).  “A Deterministic Approach to Earthquake prediction”  International Journal of Geophysics .Vol. 2012. Article ID 406278.pp. 1-20.
[9]. Turcotte, D.D. (1997).  Fractals and Chaos in Geology and Geophysics. New York. Cambridge University. Cambridge University Press. p. 397. 2nd Edition.
[10]. Belyakov A. (2013). “Probabilistic Factors as a Possible Reason of the Stability of Planetary and Electronic Orbits” , Progress in Physics Vol.3.pp. 56-57.
[11]. Berberian, M. (2014). “Earthquakes and Coseismic Surface Faulting on the Iranian Plateau” . Elsevier. 978-0-444-63297-5. Volume 17 - 1st Edition.
[12]. Department of the Interior, U.S. Geological Survey (USGS). (2017). Official Report on A magnitude 7.3 earthquake struck Iran near the border with Iraq on November 12, 2017at 9:18 pm local time. 1:18 pm Eastern Standard Time., https://www.usgs.gov/news/magnitude-73-earthquake-iraniraq-border.
[13]. Ambraseys, N.N. and Melville, C.P.  (1982).  A History of Persian Earthquakes.  New York. Cambridge University. Cambridge University Press. p. 150. 1st Edition.
[14]. Kagan, Y.Y. (2002).  “Aftershock Zone Scaling” . Bulletin of American Seismological Society. Volume 92. pp. 641-655
[15]. Viswanath D. (2000).  “Mathematics of Computation, Random Fibonacci Sequences and the Number 1.131988” , American Mathematical Society. Volume 69. No 231.pp. 1131-1155.
[16]. Boucouvalas A. C. ; Gkasios M. ; Keskebes  A. ; Tselikas NT. (2014) . “Leading Time Domain Seismic Precursors” 2nd Intern. Conf. on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014) Proc SPIE Vol.9229, 92291H, Paphos. Cyprus.